Những gì giữ riêng cho bạn rồi cũng sẽ ra đi theo bạn. Chỉ những thứ bạn cho đi mới còn mãi!Continue Reading