Sao cứ phải là Windows Chúng ta đã quá lệ thuộc vào Windows, có lẽ một phần bởi chúng ta đã tiếp xúc với Windows ngay từ khi tiếp cận với máy tính.Điều này không riêng gì ở Việt Nam. Cùng với sự khó khăn về kinh tế cũng như […]