Kể từ trò chơi Snake của Nokia vào cuối những năm 1990, trò chơi di động đã xuất hiện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của App Store (Apple) vào năm 2008 đã báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới với hơn mười năm phát triển. Tăng trưởngContinue Reading