Nhập giá trị đầu vào ở ô From. Giá trị kết quả sẽ tự đống nhảy ở ô To. Chú ý dấu phẩy ngăn cách phần thập phân nhập là dấu chấm (.) *** Để đổi đơn vị từ cm² sang m², ta cần chia giá trị đang có choContinue Reading

Nhập giá trị đầu vào ở ô From. Giá trị kết quả sẽ tự đống nhảy ở ô To. Chú ý dấu phẩy ngăn cách phần thập phân nhập là dấu chấm (.) *** Để đổi đơn vị từ cm sang m, ta chỉ cần chia giá trị đang cóContinue Reading

Nhập giá trị đầu vào ở ô From. Giá trị kết quả sẽ tự đống nhảy ở ô To. Chú ý dấu phẩy ngăn cách phần thập phân nhập là dấu chấm (.) *** Để đổi đơn vị độ dài từ mét (m) sang xentimét (cm), bạn có thể sửContinue Reading

Nhập giá trị đầu vào ở ô From. Giá trị kết quả sẽ tự đống nhảy ở ô To. Chú ý dấu phẩy ngăn cách phần thập phân nhập là dấu chấm (.) *** Để đổi đơn vị khối lượng từ kilogram (kg) sang pound (lbs), bạn có thể sửContinue Reading

Nhập giá trị đầu vào ở ô From. Giá trị kết quả sẽ tự đống nhảy ở ô To. Chú ý dấu phẩy ngăn cách phần thập phân nhập là dấu chấm (.) *** Để đổi đơn vị khối lượng từ kilogram (kg) sang gram (g), bạn có thể sửContinue Reading

Nhập giá trị đầu vào ở ô From. Giá trị kết quả sẽ tự đống nhảy ở ô To. Chú ý dấu phẩy ngăn cách phần thập phân nhập là dấu chấm (.) *** Để đổi đơn vị từ ml sang lít, bạn chỉ cần chia số ml cho 1000Continue Reading